Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Марина Соловйова, сертифікований аудитор,
заступник директора  ТОВ «КИЇВАУДИТ»  

Ольга Кушніренко, сертифікований аудитор,
заступник директора  ТОВ «КИЇВАУДИТ»  

Для кращого розуміння посилань, наведених у цій статті, визначимо структуру Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), а саме:

 • Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів (далі – Концептуальна основа);
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності 1 – 8 (далі – МСФЗ …);
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1 – 41 (далі – МСБО …);
 • Тлумачення (КТМФЗ та ПКТ).

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» встановлює загальні принципи подання фінансових звітів загального призначення, включаючи рекомендації з їхньої структури та мінімальні вимоги до змісту.

До складу повного комплекту фінансових звітів входять:

1) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

2) звіт про сукупні прибутки та збитки за період;

3) звіт про зміни у власному капіталі за період;

4) звіт про рух грошових коштів за період;

5) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки;

6) звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли він пере класифікує статті своїх фінансових звітів.

Загальні характеристики фінансових звітів.

1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ.

Фінансові звіти мають достовірно подавати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання.

Фактично за всіх обставин, достовірне подання досягається шляхом відповідності застосовним МСФЗ.

Достовірне подання вимагає також від суб’єкта господарювання:

 • обирати та застосовувати облікові політики відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
 • подавати інформацію, в тому числі облікові політики, так, щоб забезпечувалася доречна, достовірна, зіставна та зрозуміла інформація;
 • надавати розкриття додаткової інформації, коли відповідність конкретним вимогам в МСФЗ є недостатньою для забезпечення спроможності користувачів зрозуміти вплив певних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності суб’єкта господарювання.

Невідповідні облікові політики не можна виправити ні розкриттям інформації про застосовані облікові політики, ні примітками, ні пояснювальним матеріалом.

ПРИКЛАД

Відомо, що підприємству прийдеться сплачувати заявки на гарантійне обслуговування проданих товарів, але резерв на гарантійне обслуговування не був створений. Буде недостатньо згадати в примітках, що резерв не був створений. Слід створити резерв і включити суму резерву в звітність.

Суб’єкт господарювання, фінансові звіти якого відповідають МСФЗ, має чітко та без будь-яких обмежень зазначати таку відповідність у примітках. Фінансові звіти не слід характеризувати як такі, що відповідають МСФЗ, якщо вони не відповідають усім вимогам МСФЗ.

У винятково рідкісних випадках, коли управлінський персонал доходить висновку, що відповідність вимозі МСФЗ може настільки вводити в оману, що вона суперечитиме меті фінансових звітів, зазначеній в Концептуальній основі, суб’єкт господарювання відхилятиметься від такої вимоги. При цьому, суб’єкт господарювання повинен розкривати таку інформацію:

* той факт, що за висновком управлінського персоналу, фінансові звіти справедливо подають фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання;

* той факт, що він дотримувався всіх застосовуваних МСФЗ, окрім відхилення від певної вимоги для досягнення достовірного подання;

* назву МСФЗ, від вимог якого відхилився суб’єкт господарювання, характер відхилення, в тому числі підхід, якого вимагав би цей МСФЗ, причину, через яку такий підхід був би настільки оманливий за цих обставин, що суперечив би меті фінансових звітів, зазначеній в Концептуальній основі, та прийнятий підхід;

* за кожний поданий період – фінансовий вплив відхилення на кожну статтю у фінансових звітах, яку слід було б подати відповідно до вимоги.

2. Безперервність

Фінансові звіти слід складати на основі безперервності, якщо тільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким заходам.

ПРИКЛАД

Банки надають кредити на певних умовах, у тому числі виходячи з заданого рівня фінансового стану клієнта. Порушення таких умов може надати банку можливість ліквідувати бізнес клієнта. За таких обставин, якщо тільки клієнт не зможе забезпечити альтернативного джерела фінансування, фінансову звітність не слід складати виходячи з принципу безперервності. 

Якщо управлінський персонал знає про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть викликати значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі, інформацію про такі невизначеності слід розкривати.

Якщо фінансові звіти не складені на основі припущення безперервності, інформацію про цей факт слід розкривати разом з основою, застосованою для складання фінансових звітів, і з причинами, з яких суб’єкт господарювання не вважається безперервно діючим.

3. Принцип нарахування в бухгалтерському обліку

Суб’єктові господарювання слід складати свої фінансові звіти, крім інформації про грошові потоки, за принципом нарахування.

ПРИКЛАДИ

В грудні підприємство продає частину товарів, грошові кошти від клієнта  будуть отримані в лютому наступного року. Продаж товарів заноситься в регістри бухгалтерського обліку та відображається у фінансовій звітності в грудні, а не тоді, коли отримані гроші.

У листопаді підприємство сплачує оренду приміщення за листопад, грудень та січень наступного року. Витрати з оренди розподіляються між трьома вказаними місяцями, а не включаються повністю у витрати того місяця, коли була здійснена оплата. 

4. Суттєвість та об’єднання

Кожний суттєвий клас подібних статей слід подавати окремо у фінансових звітах. Статті, неподібні за характером або функцією, слід подавати окремо, крім випадку, коли вони є несуттєвими.

Фінансові звіти є результатом обробки великої кількості операцій або інших подій, які об’єднують у класи згідно з їх характером чи функцією. Заключним етапом у процесі об’єднання та класифікації є подання стислих і класифікованих даних, які формують рядки у фінансових звітах. Якщо окремий рядок не є суттєвим, його об’єднують з іншими статтями безпосередньо у цих звітах або у примітках. Стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було виправданим окреме її подання у фінансових звітах, може, тим не менш, бути достатньо суттєвою для того, щоб подати її окремо у примітках.

5. Згортання

Активи та зобов’язання, а також дохід та витрати не слід згортати, якщо тільки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ.

Оцінювання активів із вирахуванням резервів (наприклад, резерву під сумнівну дебіторську заборгованість) не є згортанням.

Існують такі операції, які пов’язані з основною діяльністю, але не генерують дохід. Результати таких операцій подаються шляхом зменшення доходу на суму пов’язаних з ним витрат, які виникають при тій самій операції. Наприклад:

прибуток або збиток від вибуття необоротних активів (включаючи інвестиції та операційні активи) відображається шляхом вирахування балансової вартості активу та пов’язаних з ним витрат на продаж із надходжень від вибуття;

витрати, пов’язані з формуванням забезпечення, які визнаються відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» і відшкодовуються за контрактною угодою з третьою стороною (наприклад, угода про гарантійні зобов’язання постачальника), можуть відображатися згорнуто з урахуванням відповідної компенсації.

Крім того, згорнуто відображаються прибутки та збитки, що виникають по групі подібних операцій, наприклад прибутки та збитки від обміну іноземної валюти або прибутки та збитки від фінансових інструментів, утримуваних для продажу. Однак такі прибутки та збитки наводяться у звітності окремо, якщо вони є суттєвими.

 

ПРИКЛАД

В 2010 році уряд інформує підприємство про те, що в 2012 році почнеться будівництво нової дороги. У зв’язку з цим будівля, де знаходиться головний офіс підприємства, буде знесена. Активи на суму 5 млн. грн. повинні бути списані. До кінця 2010 року держава погодилася виплатити в якості компенсації 3 млн. грн.

В 2010 році слід створити забезпечення та відобразити компенсацію.

В звіті про прибутки та збитки наводиться стаття, яка відображає витрати на формування забезпечення за вирахуванням компенсації у сумі 2 млн. грн. При цьому в балансі відображається забезпечення у сумі 5 млн. грн. та дебіторська заборгованість у сумі 3 млн. грн.


6. Частота звітності

Суб’єкт господарювання подає повний комплект фінансових звітів (включаючи порівняльну інформацію) принаймні щороку.

Як правило, суб’єкт господарювання складає фінансові звіти за однорічний період. Однак, звітування, наприклад, за період у 52 тижні не забороняється МСБО 1.

Якщо суб’єкт господарювання змінює кінцевий термін свого звітного періоду і подає фінансові звіти за період, довший або коротший, ніж один рік, то суб’єкт господарювання розкриває, крім періоду, який охоплюють фінансові звіти, причини використання довшого чи коротшого  періоду, а також той факт, що суми, наведені у фінансових звітах, не повністю зіставними.

7. Порівняльна інформація

Крім випадків, коли МСФЗ дозволяє чи вимагає інше, слід розкривати порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансових звітах.

Там, де це має значення для розуміння фінансової звітності за поточний період, порівняльна інформація повинна включати відомості розповідного та описового характеру. Описова інформація, що представлена у фінансовій звітності за попередній період, може мати значення і в поточному періоді. 

ПРИКЛАД

На початку судового процесу його результат передбачити складно, тому в звітності може бути розкрито тільки умовне зобов’язання.

В ході судового розгляду обставини прояснюються, тому в звітність вже може бути включена стаття зобов’язань або активів. В цьому випадку наведення історичних відомостей дозволить користувачам краще розуміти перебіг судового процесу.

Для розкриття порівняльної інформації складається, як мінімум, два звіти про фінансовий стан, по два звіти усіх інших звітів та відповідні примітки. Якщо облікова політика застосовується ретроспективно або здійснюється ретроспективний перерахунок та/або перекласифікація статей, складається, щонайменше, три звіти про фінансовий стан, по два звіти усіх інших звітів та відповідні примітки. Звіти про фінансовий стан складаються:

 • на кінець поточного періоду;
 • на кінець попереднього періоду (який є початком поточного періоду);
 • на початок найбільш раннього порівняльного періоду.

Коли подання або класифікація статей у фінансових звітах змінюється, порівняльні суми слід перекласифікувати, якщо перекласифікація не є неможливою. Якщо порівняльні суми перекласифікують, суб’єктові господарювання слід розкривати: характер перекласифікації; суму кожної статті або класу статей, що їх перекласифікують; причину перекласифікації. Коли неможливо перекласифікувати порівняльні суми, суб’єктові господарювання слід розкривати: причину неперекласифікації сум; характер коригувань, які б були зроблені, якби суми були перекласифіковані. За деяких обставин неможливо перекласифікувати порівняльну інформацію за певний період для досягнення зіставності з поточним періодом, наприклад, дані у попередньому періоді (періодах), можливо, не були зібрані таким чином, який дозволяє перекласифікацію, а відтворення такої інформації неможливе.

8. Послідовність подання

Подання та класифікація статей у фінансових звітах має зберігатися від одного періоду до іншого, якщо тільки:

не є очевидним, внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб’єкта господарювання або огляду його фінансових звітів, що інше подання чи інша класифікація будуть доречнішими з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик у МСБО 8;

або

МСФЗ не вимагає зміни у поданні.

ПРИКЛАД

Застосування різних методів визначення собівартості запасів (МСФЗ 2 «Запаси» допускає використання методів «ФІФО» або середньозваженої собівартості) призводить до різних фінансових результатів. Для забезпечення зі ставності звітних даних за ряд періодів слід послідовно застосовувати один і той же метод визначення собівартості. Зміна методу недопустима, за виключенням тих випадків, коли цього потребують МСФЗ або коли це надає допомогу користувачам. 

Звіт про фінансовий стан

Статті, що наводяться в звіті про фінансовий стан, повинні бути класифіковані як поточні та непоточні активи, поточні та непоточні зобов’язання, за винятком випадків, коли структура звіту на основі ліквідності є більш обґрунтованою та доречною. В ситуації, коли застосовується структура звіту на основі ліквідності, всі активи та зобов’язання повинні подаватися у порядку зростання (або зменшення) їхньої ліквідності. Незалежно від прийнятого методу подання, суб’єкт господарювання повинен розкрити суму, що очікується до відшкодування (погашення) через більш ніж дванадцять місяців, для кожної статті активів та зобов’язань, яка об’єднує суми, що очікуються до відшкодування (погашення) протягом:

 • не більше дванадцяти місяців після звітного періоду,
 • через більш ніж дванадцять місяців після звітного періоду.

Більш доречною є класифікація на поточні та непоточні активи та зобов’язання, якщо суб’єкт господарювання постачає товари або послуги в межах операційного циклу, який можна чітко визначити. Для деяких суб’єктів господарювання (наприклад, фінансових установ) подання активів та зобов’язань у порядку зростання (або зменшення) їхньої ліквідності надає більш доречну інформацію, ніж подання на основі поточні/непоточні.

МСБО 1 дозволяє подавати деякі з активів та зобов’язань, застосовуючи класифікацію поточні/непоточні, а інші – в порядку ліквідності, коли це забезпечує більш доречну та обґрунтовану інформацію.

Суб’єкт господарювання класифікує актив як поточний, якщо:

 • він сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі;
 • він утримує актив в основному з метою продажу;
 • він сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
 • акти є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмежень щодо використання цього активу для погашення зобов’язання принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються як непоточні.

Суб’єкт господарювання класифікує зобов’язання як поточне, якщо:

 • він сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу;
 • він утримує зобов’язання в основному з метою продажу;
 • зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
 • суб’єкт господарювання не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.

Усі інші зобов’язання класифікуються як непоточні.

Деякі поточні зобов’язання, наприклад кредиторська заборгованість постачальникам, нараховані витрати є частиною робочого капіталу, який використовується в рамках звичайного операційного циклу. Такі об’єкти класифікуються як поточні зобов’язання, навіть в тому випадку, коли вони підлягають погашенню в строк, який перевищує дванадцять місяців після дати звітного періоду.

Прикладами поточних зобов’язань є фінансові зобов’язання, класифіковані як «доступні для продажу», банківські овердрафти, а також поточна складова довгострокових фінансових зобов’язань, дивіденди до сплати, податки на прибуток та інші поточні зобов’язання, які не погашаються як частина нормального операційного циклу, але підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.

Фінансові зобов’язання, що забезпечують фінансування на довгостроковій основі, строк погашення яких не настає впродовж дванадцяти місяців після дати звітного періоду, є непоточними зобов’язаннями.

Суб’єкт господарювання повинен класифікувати свої фінансові зобов’язання як поточні, якщо вони підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду, навіть якщо

початковий строк був періодом, довшим за дванадцять місяців,

угоду про рефінансування (зміну графіку платежів) на довгострокові основі укладено після звітного періоду та до затвердження фінансових звітів.

ПРИКЛАД

Підприємству необхідно рефінансувати свою довгострокову позику. Датою звітного періоду є 31 грудня. Підприємство підписує угоду про рефінансування в січні наступного року и затверджує фінансові звіти до випуску в лютому. Довгострокова позика подається як поточне зобов’язання, тому що на дату звітного періоду рефінансування оформлено не було.

Якщо підприємство очікує та має намір рефінансувати зобов’язання (або перенести його погашення на пізнішу дату) як мінімум на дванадцять місяців після звітного періоду, згідно з існуючою кредитною лінією, то він класифікує зобов’язання як непоточне, навіть в тому випадку, коли б інакше воно підлягало погашенню протягом більш короткого періоду.  

ПРИКЛАД

Підприємству необхідно рефінансувати свою довгострокову позику. Підприємство має право укласти договір про позику на нових умовах.  Датою звітного періоду є 31 грудня. Підприємство підписує угоду про рефінансування в січні наступного року и затверджує фінансові звіти до випуску в лютому. Довгострокова позика подається як непоточне зобов’язання, тому що, у підприємства є право її рефінансувати.

Проте, коли рефінансування (або пролонгація) зобов’язання не може бути здійснена за бажанням суб’єкта господарювання (наприклад, відсутність угоди про рефінансування), то зобов’язання класифікується як поточне.

У випадках, коли суб’єкт господарювання порушує умови угоди про довгострокову позику на кінець звітного періоду або пізніше, внаслідок чого зобов’язання стає сплачуваним за вимогою, таке зобов’язання класифікується як поточне, навіть якщо позикодавець погодився (після звітного періоду і до затвердження фінансових звітів до випуску) не вимагати платежу внаслідок порушення.

 

ПРИКЛАД

Підприємство порушує умови угоди про довгострокову позику. Позика переходе в категорію сплачуваної за вимогою. Датою звітного періоду є 31 грудня. В січні позикодавець погоджується не вимагати платежу внаслідок невиконання угоди.  Підприємство затверджує фінансові звіти до випуску в лютому. Довгострокова позика відображується в звіті про фінансовий стан як поточне зобов’язання.

Проте зобов’язання класифікується як непоточне, якщо позикодавець до закінчення звітного періоду погодився надати додатковий (пільговий) період тривалістю як мінімум дванадцять  місяців після звітного періоду, протягом якого суб’єкт господарювання може виправити порушення, а позикодавець не може вимагати негайного платежу.

ПРИКЛАД

Підприємство порушує умови угоди про довгострокову позику. Позика переходе в категорію сплачуваної за вимогою. Датою звітного періоду є 31 грудня. Позикодавець 30 грудня погоджується не вимагати погашення позики внаслідок порушення умов, при цьому, позикодавець надає, як мінімум дванадцять місяців для виправлення порушення. Довгострокова позика відображується у складі непоточних зобов’язань.

Нижче наведений приклад звіту про фінансовий стан з коментарями щодо заповнення.

 

Звіт про фінансовий стан

з/п

Стаття звіту

Дані на початок періоду

Дані на кінець періоду

Коментарі

АКТИВИ

Непоточні активи

1

Основні засоби

Х

Х

Наводиться балансова вартість основних засобів (вартість основних засобів після вирахування суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності) на початок і кінець звітного періоду, згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

2

Інвестиційна нерухомість

Х

Х

Наводиться:

справедлива вартість, або

собівартість за вирахуванням суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності

(в залежності від обраної підприємством моделі оцінки) нерухомості, утримуваної підприємством з метою отримання орендних платежів та/або збільшення вартості капіталу, а не для використання у виробництві (при постачання товарів, наданні послуг чи для адміністративних цілей), або для продажу в звичайному ході діяльності, згідно з МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість».

3

Гудвіл

Х

Х

Цей рядок заповнюється лише у разі складання консолідованого звіту про фінансовий стан групи.

Наводиться вартість активу, який втілює у собі майбутні економічні вигоди, що виникають від інших активів, придбаних в об’єднанні бізнесу, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати, визначена, згідно з МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та з урахуванням вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

4

Інші нематеріальні активи

Х

Х

Наводиться собівартість або переоцінена вартість нематеріальних активів, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності, згідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи».

5

Інвестиції в асоційовані підприємства

Х

Х

Наводиться вартість інвестицій в асоційовані підприємства, облікована за методом участі в капіталі, згідно з МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства».

 

6

Відстрочені податкові активи

Х

Х

Наводиться сума податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;

перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;

перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди,

згідно з МСБО 12 «Податки на прибуток».

 

7

Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою

Х

Х

Наводиться сума, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду (розраховується згідно з МСБО 17 «Оренда»), та підлягає отриманню в періоді, який перевищує один рік з дати звітного періоду.

 

8

Інші фінансові активи

Х

Х

Наводиться балансова вартість наведених нижче категорій фінансових активів, визначена згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»:

 • фінансові активи за справедливою вартістю з  відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
 • інвестиції, утримувані до погашення;
 • позики та дебіторська заборгованість;
 • доступні для продажу фінансові активи.

В цій статті наводяться фінансові активи, класифіковані як непоточні активи, згідно з МСБО 1.

 

9

Всього непоточні активи

Розраховується як сума рядків 1 – 8 цього звіту

Поточні активи

 

10

Запаси

Х

Х

Наводиться балансова вартість запасів, згідно з МСБО 2 «Запаси».

11

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Х

Х

Наводиться сума дебіторської заборгованості за реалізовані товари (послуги), а також іншої поточної дебіторської заборгованості, що обліковується за амортизованою собівартістю, згідно з МСБО 39.

12

Дебіторська заборгованість

за фінансовою орендою

Х

Х

Наводиться сума, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду (розраховується згідно з МСБО 17 «Оренда»), та підлягає отриманню в періоді, який не перевищує один рік з дати звітного періоду.

 

13

Інші фінансові активи

Х

Х

Наводиться балансова вартість (визначається згідно з МСБО 39) тих фінансових активів, які не включені в статтю «Інші фінансові активи» розділу «Непоточні активи» та «Торговельна та інша дебіторська заборгованість».

14

Інші активи

Х

Х

Наводяться аванси видані та інші активи, які не включені до складу інших статей цього звіту (за винятком грошових коштів та їхніх еквівалентів) та відповідають критеріям визначення активу.

15

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, а також вартість короткострокових високоліквідних інвестицій, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів  і яким притаманний незначний ризик змін вартості.

16

Непоточні активи, утримувані для продажу

Х

Х

Наводиться балансова вартість непоточних активів, класифікованих як утримуваних для продажу, та активів ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу, згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

17

Всього поточні активи

Розраховується як сума рядків 10 – 16 цього звіту

18

Всього активи

Розраховується як сума рядків 9 та 17 цього звіту

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ

 

Власний капітал

19

Вкладений акціонерний капітал

Х

Х

Наводиться вартість випущених і повністю (частково) сплачених акцій, у тому числі отриманий емісійний дохід.

20

Нерозподі-лений прибуток

Х

Х

Наводиться сума нерозподіленого прибутку станом на дату звітного періоду.

У разі складання консолідованого звіту про фінансовий стан, у цій статті наводиться та частка нерозподіленого прибутку групи, яка відноситься до власників материнського підприємства.

21

Інші компоненти власного капіталу

Х

Х

Наводяться інші сукупні прибутки (збитки), які не визнаються як прибутки (збитки) в періоді виникнення, а накопичуються у власному капіталі, у тому числі:

 • курсові різниці при переведенні звітів закордонних господарських одиниць;
 • прибуток (збиток), що виникає від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу;
 • чистий прибуток за операціями хеджування грошових потоків;
 • переоцінка основних засобів,
 • а також інші суми, що визнаються прямо у власному капіталі, згідно з МСФЗ.

У разі складання консолідованого звіту про фінансовий стан, у цій статті наводиться та частка в інших компонентах власного капіталу групи, яка відноситься до власників материнського підприємства.

22

Неконтро-льовані частки

Х

Х

Цей рядок заповнюється лише у разі складання консолідованого звіту про фінансовий стан групи.

Наводяться неконтрольовані частки в чистих активах консолідованих дочірніх підприємств, визначені згідно з МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти»

23

Всього власний капітал

Розраховується як сума рядків 19 – 22 цього звіту

 

Непоточні зобов’язання

24

Довгострокові

позики

Х

Х

Наводиться сума банківських кредитів, векселів та інших позик, оцінених за амортизованою собівартістю, згідно з МСФЗ 39,  та класифікованих як непоточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

25

Інші фінансові зобов’язання

Х

Х

Наводиться сума зобов’язань за контрактом фінансової гарантії, а також похідні фінансові інструменти та інші фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю, згідно з МСБО 39, та класифікуються як непоточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

26

Пенсійні зобов’язання

Х

Х

Наводиться сума, визнана як зобов’язання за програмами з визначеною виплатою, згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам».

27

Довгострокові забезпечення

Х

Х

Наводиться балансова вартість забезпечень, визнаних згідно з МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», та класифікованих як непоточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

28

Інші довгострокові зобов’язання

Х

Х

Наводяться інші довгострокові зобов’язання, що не знайшли відображення в інших статтях розділу «Непоточні зобов’язання», та відповідають критеріям визначення зобов’язання.

 

29

Всього непоточні зобов’язання

Розраховується як сума рядків 24 – 28 цього звіту

Поточні зобов’язання

 

30

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Х

Х

Наводиться сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб’єкта господарювання.

31

Коротко-строкові позики

Х

Х

Наводиться сума банківських кредитів, векселів та інших позик, оцінених за амортизованою собівартістю, згідно з МСФЗ 39,  та класифікованих як поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

 

32

Інші фінансові  зобов’язання

Х

Х

Наводиться сума зобов’язань за контрактом фінансової гарантії, а також похідні фінансові інструменти та інші фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю, згідно з МСБО 39, та класифікуються як поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

33

Поточна заборгованість з податку

Х

Х

Наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті щодо оподаткованого прибутку за період, згідно з МСБО 12 «Податки на прибуток»

34

Коротко-строкові забезпечення

Х

Х

Наводиться балансова вартість забезпечень, визнаних згідно з МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», та класифікованих як поточні зобов’язання, згідно з МСБО 1.

35

Інші зобов’язання

Х

Х

Наводяться інші зобов’язання, що не знайшли відображення в інших статтях розділу «Поточні зобов’язання», та відповідають критеріям визначення зобов’язання.

36

Зобов’язання, що відносяться до активів, утримуваних  для продажу

Х

Х

Наводяться зобов’язання ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу, згідно з МСФЗ 5.

37

Всього поточні зобов’язання

Розраховується як сума рядків 30 – 36 цього звіту

38

Всього зобов’язання

Розраховується як сума рядків 29 та 37 цього звіту

39

Всього власний капітал та зобов’язання

Розраховується як сума рядків 23 та 38 цього звіту (значення повинне дорівнювати значенню рядка 18 цього звіту)

 

Звіт про сукупні прибутки та збитки

 Згідно МСБО 1, суб’єкт господарювання подає усі статті доходу та витрат, визнані за період:

 • у єдиному звіті про сукупні прибутки та збитки;

або

 • у двох звітах: звіті, що відображає компоненти прибутку або збитку (окремий звіт про прибутки та збитки) та другому звіті, що починається з прибутку (збитку) та відображає компоненти іншого сукупного прибутку (звіт про сукупні прибутки).

 Мінімальні вимоги до змісту статей звітів наведені в таблиці нижче.

 

Стаття

Єдиний звіт про сукупні прибутки та збитки

Два звіти

окремий звіт про прибутки та збитки

звіт про сукупні прибутки

Дохід

Х

Х

 

Фінансові витрати

Х

Х

 

Частина прибутку (збитку) асоційованих та спільних підприємств, облікована за методом участі в капіталі

Х

Х

 

Витрати з податків

Х

Х

 

Загальна сума прибутку (збитку) після сплати податків:
- від діяльності, що припиняється,   та
- визнаного при оцінці за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж       або при вибутті активів чи ліквідаційних груп, що становлять припинену діяльність

Х

Х

 

Прибуток або збиток

Х

Х

Х *

Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за характером, за винятком частки в іншому сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталі;

Х

 

Х

Загальний сукупний прибуток

Х

 

Х

Прибуток (або збиток) за звітний період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської компанії

Х

Х

 

Загальний сукупний прибуток за звітний період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської компанії.

Х

 

Х

 

* Сума прибутку або збитку наводиться в кінці окремого звіту про прибутки та збитки та на початку звіту про сукупні прибутки.

 Незалежно від того, складається один чи два звіти, для компонентів іншого сукупного прибутку існують два можливі варіанти представлення. Окремі компоненти іншого сукупного прибутку можуть бути представлені:

 • за вирахуванням податку на прибуток

або

 • до відповідних податкових впливів із зазначенням єдиної суми податку стосовно цих компонентів окремим рядком.

Суми податку на прибуток за кожним компонентом іншого сукупного прибутку повинні бути розкриті або в звіті про сукупні прибутки та збитки (звіті про сукупні прибутки), або в примітках.

Розкриття інформації стосовно коригувань внаслідок перекласифікації також може подаватися або в звіті про сукупні прибутки та збитки (звіті про сукупні прибутки), або в примітках.

 Підприємство повинно подавати аналітичну структуру витрат, використовуючи класифікацію, яка базується або на характері витрат, або на їхньому функціональному призначенні, залежно від того, яка з класифікацій забезпечує найбільш обґрунтовану та доречну інформацію.

З метою більш наглядного представлення компонентів фінансового результату, які можуть різнитися за періодичністю, потенціальною рентабельністю та передбачуваністю, витрати поділяються на підкласи.  Аналітична розбивка подається в одній з двох форм.

Перша форма передбачає розбивку на підставі характеру витрат. Витрати в звіті про сукупні прибутки та збитки (окремому звіті про прибутки та збитки) групуються в залежності від їхнього характеру (наприклад, амортизація, придбання матеріалів, транспортні витрати, виплати працівникам, витрати на рекламу) и не перерозподіляються за функціональним призначенням в межах підприємства. У прикладі окремого звіту про прибутки та збитки (наведений нижче) витрати класифіковані на підставі характеру витрат.

Друга форма передбачає структурування витрат за функціональним призначенням або на підставі «собівартості реалізації». При цьому, витрати класифікуються відповідно до їх функцій як частини «собівартості реалізації», наприклад, собівартість реалізації (розкривається окремо від інших витрат), витрати на збут, адміністративні витрати.  Цей метод може надавати користувачам більш доречну інформацію, ніж метод класифікації витрат на підставі їхнього характеру, але розподіл витрат за функціональним призначенням може вимагати довільного розподілу витрат та значного судження. У прикладі звіту про сукупні прибутки та збитки (наведений нижче) витрати класифіковані на підставі функціонального призначення.

Підприємства, які класифікують витрати за функцією, повинні розкривати додаткову інформацію про характер витрат, включаючи витрати на амортизацію та виплати працівникам.

Вибір методу представлення витрат залежить від історичних і галузевих чинників, а також від характеру діяльності підприємства.

Нижче наведені приклади єдиного звіту про сукупні прибутки та збитки та двох звітів: окремого звіту про прибутки та збитки та звіту про сукупні прибутки, з коментарями щодо заповнення.

Єдиний звіт про сукупні прибутки та збитки

№ з/п

Стаття звіту

Дані за поточний період

Дані за попередній

період

Коментарі

1

Дохід від продажу

Х

Х

Наводиться загальна сума доходу від продажу товарів (як вироблених підприємством, так і придбаних з метою пере-продажу) та надання послуг (у тому числі за будівельними контрактами), який визначається згідно МСБО 18 «Дохід» та МСБО 11 «Будівельні контракти».  В цій статті також може наводитися сума інвестиційного доходу, а саме, відсотки, роялті та дивіденди, а також дохід від оренди. Однак, з метою більш доречного подання інформації для розуміння фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання, інвестиційний дохід наводиться в окремому рядку звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки).

2

Собівартість продажу

(Х)

(Х)

Наводиться собівартість продажу товарів та послуг (метод класифікації витрат за функціональним призначенням). Згідно з МСБО 1, у випадку класифікації витрат за функціональним призначенням у примітках повинна розкриватися додаткова інформація про характер витрат (у тому числі витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам).

У разі реалізації товарів, собівартість продажу складається з тих витрат, що були раніше включені до оцінки проданих одиниць запасів, нерозподілених виробничих накладних витрат та наднормативних сум виробничої собівартості  запасів, згідно МСБО 2 «Запаси». У деяких обставинах може бути виправдано включення в цю статтю інших витрати, наприклад, витрат на збут.

3

Валовий прибуток

Розраховується як сума рядків 1 – 2 цього звіту

4

Інвестиційний

дохід

Х

Х

Наводиться дохід у вигляді відсотків, роялті, дивідендів, визначений у відповідності до МСБО 18, а також дохід від оренди, визначений згідно МСБО 17 «Оренда». Якщо сума інвестиційного доходу не є суттєвою, вона включається, разом з іншими несуттєвими сумами, до складу однієї статті, наприклад, «Інші доходи» або «Інші прибутки та збитки».

5

Інші прибутки та збитки

Х

Х

Наводяться суми прибутків (збитків) від операцій або внаслідок обставин, що описані нижче, якщо вони є несуттєвими:

від вибуття об’єктів основних засобів (згідно з МСБО 16 «Основні засоби»);

від доступних для продажу фінансових активів (згідно з МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття»);

від перекласифікації з власного капіталу при вибутті або знеціненні фінансових активів, утримуваних для продажу (згідно з МСФЗ 7);

від фінансових активів або фінансових зобов’язань за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку (які наводяться окремо від фінансових активів, визнаних такими після первісного визнання, а також від фінансових активів, класифікованих як утримувані для продажу, згідно з МСФЗ 7);

від зменшення корисності для кожного класу фінансового активу (згідно з МСФЗ 7);

внаслідок хеджування грошових потоків (згідно з МСФЗ 7);

внаслідок хеджування чистих інвестицій у закордонні господарські одиниці (згідно з МСФЗ 7);

від операцій з іноземною валютою (згідно з МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»);

від зміни справедливої вартості об’єктів інвестиційної нерухомості (згідно з МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»);

інші прибутки (або збитки), розкриття інформації про які у звіті про сукупні прибутки та збитки, вимагається МСФЗ, та які не входять до складу інших статей або не розкриваються окремою статтею.

Якщо одна чи декілька сум прибутків (збитків) від операцій або внаслідок обставин, що описані вище, є суттєвими, такі суми наводяться окремим рядком. Детальна інформація щодо кожної суми прибутку (збитку), яка не наведена окремим рядком, повинна розкриватися у примітках.

 

6

Витрати на збут

(Х)

(Х)

Наводиться сума витрат на збут (метод класифікації витрат за функціональним призначенням). Згідно з МСБО 1, у примітках повинна розкриватися додаткова інформація про характер витрат (у тому числі витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам). 

7

Адміністра-тивні витрати

(Х)

(Х)

Наводиться сума адміністративних витрат (метод класифікації витрат за функціональним призначенням). Згідно з МСБО 1, у примітках повинна розкриватися додаткова інформація про характер витрат (у тому числі витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам). 

8

Інші витрати

(Х)

(Х)

Наводиться сума інших витрат (метод класифікації витрат за функціональним призначенням), у тому числі:

внаслідок списання запасів до чистої вартості реалізації, а також сторнування такого списання;

внаслідок списання основних засобів до суми відшкодування, а також сторнування такого списання;

створення або збільшення забезпечень, а також сторнування забезпечень;

інші види витрати, які не входять до складу інших статей або не розкриваються окремою статтею.

Якщо один чи декілька видів витрат, є суттєвими, такі витрати наводяться окремим рядком . Детальна інформація щодо кожного виду інших витрат повинна розкриватися у примітках.

9

Фінансові витрати

(Х)

(Х)

Наводиться сума фінансових витрат (метод класифікації витрат за функціональним призначенням), у тому числі:

відсотки за банківськими кредитами;

відсотки за зобов’язаннями з фінансової оренди;

відсотки за облігаціями;

інші витрати на позики;

відсоткові витрати за фінансовими зобов’язаннями, які не обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

збільшення витрат на продаж непоточних активів (або ліквідаційних груп), класифікованих як утримувані для продажу, у разі, якщо очікується, що продаж здійснювати-меться довше ніж рік (згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»);

інші фінансові витрати, що визнаються такими згідно МСФЗ.

10

Частка в прибутку асоційованих підприємств

Х

Х

Наводиться частка в прибутку (збитку) асоційованих підприємств, обліковану за методом участі в капіталі, згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства». У цій статті, або в окремі статті цього звіту, може наводитися частка в прибутку (збитку) спільно контрольованих суб’єктів господарювання, якщо підприємство  (що є контролюючим учасником) застосовує метод участі в капіталі як альтернативу пропорційній консолідації, згідно з МСБО 31 «Частка у спільних підприємствах».

11

Прибуток до сплати податків

Розраховується як сума рядків 3 – 10 цього звіту

12

Витрати з податку на прибуток

(Х)

(Х)

Наводиться сума податкових витрат (доходу) від безперервної діяльності, згідно МСБО 12 «Податки на прибуток». До податкових витрат (доходу) можуть належати:

поточні податкові витрати (дохід);

коригування, визнані протягом звітного періоду щодо поточного податку попередніх періодів;

сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до виникнення та сторнування тимчасових різниць;

сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до зміни ставок оподаткування;

сума вигоди, що виникає від раніше не визнаного податкового збитку, податкової пільги або тимчасової різниці попереднього періоду, яка використовується для зменшення поточних та/або відстрочених податкових витрат;

відстрочені податкові витрати, що виникають від списання або відновлення вартості раніше списаного відстроченого податкового активу;

сума податкових витрат (доходу), що відноситься до тих змін облікової політики та помилок, які включаються в чистий прибуток чи збиток згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», оскільки їх не можна обліковувати ретроспективно.

Інформація про основні компоненти податкових витрат (доходу) розкривається окремо у примітках, згідно МСБО 12.

13

Прибуток за рік від безперервної діяльності

Розраховується як сума рядків 11 – 12 цього звіту

14

Прибуток від припинення діяльності

Х

Х

Наводиться сума прибутку (збитку) після сплати податків:

від вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи (груп),

або

визнаного при оцінці за справедливою вартістю мінус витрати на продаж активів або ліквідаційної групи (груп), які являють собою припинену діяльність, згідно з МСФЗ 5.

Сума витрати з податку на прибуток від припиненої діяльності розкривається у примітках, згідно з МСФЗ 12.

15

Прибуток за рік

Розраховується як сума рядків 13 – 14 цього звіту

Інші сукупні прибутки

16

Курсові різниці при переведенні

звітів закордонних

господар-ських одиниць

(Х)

(Х)

Наводяться курсові різниці, що виникають при переведенні результатів та фінансового стану закордонних господарських одиниць, включених до фінансових звітів суб’єкта господарювання шляхом консолідації, згідно з МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Такі курсові різниці накопичуються в окремому компоненті власного капіталу групи та перекласифікуються з власного капіталу в прибуток або збиток від вибуття закордонної господар-ської одиниці.

При складанні окремих фінансових звітів суб’єкта господарювання або індивідуальних фінансових звітів закордонної господарської одиниці, курсові різниці, що виникають за монетарною статтею, яка становить частину чистих інвестицій суб’єкта господарювання в закордонну господарську одиницю, визнаються у прибутку або збитку, згідно з МСБО 21.

17

Чистий прибуток від фінансових активів, доступних для продажу

Х

Х

Наводиться сума прибутку (збитку), що виникає від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу (за винятком збитків від зменшення корисності і прибутків (збитків) від іноземної валюти), згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Прибуток (збиток), що виникає від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу, визнається у власному капіталі суб’єкта господарювання та перекласифікується з власного капіталу в прибуток або збиток як коригування внаслідок перекласифікації під час припинення визнання фінансового активу.

18

Чистий прибуток за операціями хеджування грошових потоків

Х

Х

Наводиться частина прибутку (збитку) від інструмента хеджування грошових потоків, яка визначена як ефективне хеджування, згідно з МСБО 39 (неефективність хеджування визнається в прибутку чи збитку). 

Сума прибутку (збитку) від хеджування грошових потоків, накопичена у власному капіталі (повинна бути найнижчою з двох оцінок: кумулятивного прибутку (збитку) за інструментом хеджування з початку хеджування, або кумулятивної зміни справедливої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків від об’єкта хеджування з початку хеджування), визнається як коригування внаслідок перекласифікації у прибутку чи збитку того періоду (періодів), протягом якого (яких) придбаний актив або прийняте зобов’язання впливають на прибуток або збиток.

19

Переоцінка основних засобів

Х

Х

Наводиться сума збільшення балансової вартості активу в результаті переоцінки (накопичується у власному капіталі), згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

Якщо сума такого збільшення сторнує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку, вона визнається в прибутку чи збитку.

20

Актуарні прибутки за пенсійними програмами з визначеною виплатою

Х

Х

Наводиться сума всіх актуарних прибутків та збитків за пенсійними програмами з визначеною виплатою, якщо суб’єкт господарювання прийняв політику визнання актуарних прибутків та збитків у періоді, в якому вони виникли, згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам». Така політика є альтернативним підходом до визнання частки актуарних прибутків та збитків, визначеної в МСБО 19, як дохід або витрати.

Визнані в іншому сукупному прибутку (збитку) актуарні прибутки (збитки), визнаються негайно у складі нерозподіленого прибутку і не перекласифікуються у наступному періоді в прибуток чи збиток.

21

Частка іншого сукупного прибутку в асоційованих підприємствах

Х

Х

Наводиться сума змін в інших сукупних прибутках асоційованих підприємств (наприклад, в переоцінці основних засобів), пропорційна частці інвестора в об’єкті інвестування, у разі застосування методу участі в капіталі, згідно з МСБО 28.

 

22

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами іншого сукупного прибутку

(Х)

(Х)

Наводиться сума поточних та відстрочених податків, що відносяться до статей, які визнаються (у звітному або в іншому періоді) в іншому сукупному прибутку, згідно з МСБО 12.

Цей рядок може не наводитися окремо у звіті про сукупні прибутки та збитки, при цьому, сума податку на прибуток за кожним компонентом іншого сукупного прибутку розкривається у примітках. У цьому випадку всі компоненти іншого сукупного прибутку наводяться у цьому звіті за вирахуванням податків.

23

Інший сукупний прибуток за рік, за вирахуванням податків

Розраховується як сума рядків 16 – 22 цього звіту

24

Усього сукупний прибуток за рік

Розраховується як сума рядків 15 та 23 цього звіту

Прибуток, що відноситься до:

25

власників материнської компанії

Х

Х

Наводиться частина прибутку за рік (рядок 15 цього звіту), яка належить власникам материнської компанії, тобто прибуток за рік за вирахуванням частини прибутку, яка належить до неконтрольованої частки, розрахована згідно з МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», з урахуванням вимог МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти». (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

26

неконтрольованих  часток

Х

Х

Наводиться частина прибутку за рік (рядок 15 цього звіту), яка не відноситься прямо або опосередковано до материнської компанії, розрахована згідно з МСФЗ 3, з урахуванням вимог МСБО 27. (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

Усього сукупний прибуток, що відноситься до:

27

власників материнської компанії

Х

Х

Наводиться частина загального сукупного прибутку за рік (рядок 24 цього звіту), яка належить власникам материнської компанії, тобто сукупний прибуток за рік за вирахуванням частини сукупного прибутку, яка належить до неконтрольованої частки, розрахована згідно з МСФЗ 3, з урахуванням вимог МСБО 27. (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

28

неконтро-льованих  часток

Х

Х

Наводиться частина загального сукупного прибутку за рік (рядок 24 цього звіту), яка не відноситься прямо або опосередковано до материнської компанії, розрахована згідно з МСФЗ 3, з урахуванням вимог МСБО 27. (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

Прибуток на акцію (у валютних одиницях за акцію)*

29

базисний

Х

Х

Наводиться базисний прибуток на акцію, який обчислюється шляхом ділення прибутку за рік (що відноситься до утримувачів звичайних акцій материнської компанії), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу протягом року, згідно з МСБО 33 «Прибуток на акцію».

30

розбавлений

Х

Х

Наводиться розбавлений прибуток на акцію, який обчислюється шляхом ділення скоригованого прибутку за рік (що відноситься до утримувачів звичайних акцій материнської компанії), на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу з урахуванням впливу всіх розбавляючих потенційних акцій, згідно з МСБО 33.

* Згідно з МСБО 33, інформація в цьому розділі (як консолідованого звіту групи, так і окремого звіту суб’єкта господарювання) подається, якщо:

 • звичайні або потенційні акції суб’єкта господарювання (материнської компанії) продаються та купуються на відкритому ринку (на внутрішній чи закордонній фондовій біржі або на позабіржовому ринку, включаючи місцеві та регіональні ринки); або
 • суб’єкт господарювання (материнська компанія) подає (або знаходиться у процесі подання своїх фінансових звітів) комісії з цінних паперів або іншій регулювальній організації з метою випуску звичайних акцій на відкритому ринку.

 

 Два звіти:

1)      окремий звіт про прибутки та збитки

№ з/п

Стаття звіту

Дані за поточний період

Дані за попередній

період

Коментарі

1

Дохід від продажу

Х

Х

Наводиться загальна сума доходу від продажу товарів (як вироблених підприємством, так і придбаних з метою пере-продажу) та надання послуг (у тому числі за будівельними контрактами), який визначається згідно МСБО 18 «Дохід» та МСБО 11 «Будівельні контракти».  В цій статті також може наводитися сума інвестиційного доходу, а саме, відсотки, роялті та дивіденди, а також дохід від оренди. Однак, з метою більш доречного подання інформації для розуміння фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання, інвестиційний дохід наводиться в окремому рядку звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки).

2

Інвестиційний дохід

Х

Х

Наводиться дохід у вигляді відсотків, роялті, дивідендів, визначений у відповідності до МСБО 18, а також дохід від оренди, визначений згідно МСБО 17 «Оренда». Якщо сума інвестиційного доходу не є суттєвою, вона включається, разом з іншими несуттєвими сумами, до складу однієї статті, наприклад, «Інші доходи» або «Інші прибутки та збитки».

3

Інші прибутки та збитки

Х

Х

Наводяться суми прибутків (збитків) від операцій або внаслідок обставин, що описані нижче, якщо вони є несуттєвими:

 • від вибуття об’єктів основних засобів (згідно з МСБО 16 «Основні засоби»);
 • від доступних для продажу фінансових активів (згідно з МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття»);
 • від перекласифікації з власного капіталу при вибутті або знеціненні фінансових активів, утримуваних для продажу (згідно з МСФЗ 7);
 • від фінансових активів або фінансових зобов’язань за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку (які наводяться окремо від фінансових активів, визнаних такими після первісного визнання, а також від фінансових активів, класифікованих як утримувані для продажу, згідно з МСФЗ 7);
 • від зменшення корисності для кожного класу фінансового активу (згідно з МСФЗ 7);
 • внаслідок хеджування грошових потоків (згідно з МСФЗ 7);
 • внаслідок хеджування чистих інвестицій у закордонні господарські одиниці (згідно з МСФЗ 7);
 • від операцій з іноземною валютою (згідно з МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»);
 • від зміни справедливої вартості об’єктів інвестиційної нерухомості (згідно з МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»);
 • інші прибутки (або збитки), розкриття інформації про які у звіті про сукупні прибутки та збитки, вимагається МСФЗ, та які не входять до складу інших статей або не розкриваються окремою статтею.

Якщо одна чи декілька сум прибутків (збитків) від операцій або внаслідок обставин, що описані вище, є суттєвими, такі суми наводяться окремим рядком. Детальна інформація щодо кожної суми прибутку (збитку), яка не наведена окремим рядком, повинна розкриватися у примітках.

4

Зміни в запасах готової продукції та незавершеного

виробництва

(Х)

(Х)

Наводиться різниця між балансовою вартістю готової продукції та незавершеного виробництва на кінець та на початок року (метод класифікації витрат за характером). Якщо різниця має позитивне значення (залишки на кінець періоду збільшилися), то сума наводиться без дужок. В іншому випадку (залишки на кінець періоду зменшилися) сума наводиться в дужках.

Якщо протягом звітного періоду вартість запасів готової продукції та/або незавершеного виробництва була зменшена до чистої вартості реалізації, то, для розрахунку зміни в запасах, сума такого зменшення додається до вартості цих запасів на кінець звітного періоду.

5

Сировина та використані матеріали

(Х)

(Х)

Наводиться вартість сировини та матеріалів, використаних підприємством у звітному періоді (метод класифікації витрат за характером).

6

Витрати на амортизацію

(Х)

(Х)

Наводиться сума амортизації основних засобів та нематеріальних активів, визначена згідно з МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи».

7

Витрати на виплати працівникам

(Х)

(Х)

Наводиться сума всіх компенсацій, що надає суб’єкт господарювання працівникам, згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам». В цю статтю можуть включатися:

 • короткострокові виплати працівникам (якщо вони не включені у вартість запасів або основних засобів);
 • сума, визнана як витрати для програм із визначеним внеском;
 • загальні витрати щодо програм із визначеною виплатою (вартість поточних послуг, витрати на відсотки, очікуваний прибуток від активів програми та прав на компенсацію, актуарні прибутки та збитки, вартість раніше наданих послуг, вплив будь-яких скорочень або остаточних розрахунків);
 • витрати, пов’язані з іншими довгостроковими виплатами працівникам та виплатами при звільненні.

Також в цій статті наводиться загальна сума витрат, визнаних за звітний період, що виникли в результаті виплат працівникам на основі акцій, згідно з МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій».

8

Інші витрати

(Х)

(Х)

Наводиться сума інших витрат (метод класифікації витрат за характером), у тому числі:

витрати на консультацій та інші професійні послуги;

втрати від зменшення корисності основних засобів;

створення або збільшення забезпечень, а також сторнування забезпечень;

інші види витрати, які не входять до складу інших статей або не розкриваються окремою статтею.

Якщо один чи декілька видів витрат, є суттєвими, такі витрати наводяться окремим рядком.

9

Фінансові витрати

(Х)

(Х)

Наводиться сума фінансових витрат (метод класифікації витрат за функціональним призначенням), у тому числі:

 • відсотки за банківськими кредитами;
 • відсотки за зобов’язаннями з фінансової оренди;
 • відсотки за облігаціями;
 • інші витрати на позики;
 • відсоткові витрати за фінансовими зобов’язаннями, які не обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
 • збільшення витрат на продаж непоточних активів (або ліквідаційних груп), класифікованих як утримувані для продажу, у разі, якщо очікується, що продаж здійснювати-меться довше ніж рік (згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»);
 • інші фінансові витрати, що визнаються такими згідно МСФЗ.

10

Частка в прибутку асоційованих підприємств

Х

Х

Наводиться частка в прибутку (збитку) асоційованих підприємств, обліковану за методом участі в капіталі, згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства». У цій статті, або в окремі статті цього звіту, може наводитися частка в прибутку (збитку) спільно контрольованих суб’єктів господарювання, якщо підприємство  (що є контролюючим учасником) застосовує метод участі в капіталі як альтернативу пропорційній консолідації, згідно з МСБО 31 «Частка у спільних підприємствах».

11

Прибуток до сплати податків

Розраховується як сума рядків 1 – 10 цього звіту

12

Витрати з податку на прибуток

(Х)

(Х)

Наводиться сума податкових витрат (доходу) від безперервної діяльності, згідно МСБО 12 «Податки на прибуток». До податкових витрат (доходу) можуть належати:

 • поточні податкові витрати (дохід);
 • коригування, визнані протягом звітного періоду щодо поточного податку попередніх періодів;
 • сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до виникнення та сторнування тимчасових різниць;
 • сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до зміни ставок оподаткування;
 • сума вигоди, що виникає від раніше не визнаного податкового збитку, податкової пільги або тимчасової різниці попереднього періоду, яка використовується для зменшення поточних та/або відстрочених податкових витрат;
 • відстрочені податкові витрати, що виникають від списання або відновлення вартості раніше списаного відстроченого податкового активу;
 • сума податкових витрат (доходу), що відноситься до тих змін облікової політики та помилок, які включаються в чистий прибуток чи збиток згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», оскільки їх не можна обліковувати ретроспективно.

Інформація про основні компоненти податкових витрат (доходу) розкривається окремо у примітках, згідно МСБО 12.

13

Прибуток за рік від безперервної діяльності

Розраховується як сума рядків 11 – 12 цього звіту

14

Прибуток від припинення

діяльності

Х

Х

Наводиться сума прибутку (збитку) після сплати податків:

від вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи (груп),

або

визнаного при оцінці за справедливою вартістю мінус витрати на продаж активів або ліквідаційної групи (груп), які являють собою припинену діяльність, згідно з МСФЗ 5.

Сума витрати з податку на прибуток від припиненої діяльності розкривається у примітках, згідно з МСФЗ 12.

15

Прибуток за рік

Розраховується як сума рядків 13 – 14 цього звіту

Прибуток, що відноситься до:

16

власників материнської

компанії

Х

Х

Наводиться частина прибутку за рік (рядок 15 цього звіту), яка належить власникам материнської компанії, тобто прибуток за рік за вирахуванням частини прибутку, яка належить до неконтрольованої частки, розрахована згідно з МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», з урахуванням вимог МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти». (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

17

неконтро-льованих  часток

Х

Х

Наводиться частина прибутку за рік (рядок 15 цього звіту), яка не відноситься прямо або опосередковано до материнської компанії, розрахована згідно з МСФЗ 3, з урахуванням вимог МСБО 27. (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

Прибуток на акцію (у валютних одиницях за акцію)*

18

базисний

Х

Х

Наводиться базисний прибуток на акцію, який обчислюється шляхом ділення прибутку за рік (що відноситься до утримувачів звичайних акцій материнської компанії), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу протягом року, згідно з МСБО 33 «Прибуток на акцію».

19

розбавлений

Х

Х

Наводиться розбавлений прибуток на акцію, який обчислюється шляхом ділення скоригованого прибутку за рік (що відноситься до утримувачів звичайних акцій материнської компанії), на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу з урахуванням впливу всіх розбавляючих потенційних акцій, згідно з МСБО 33.

* Згідно з МСБО 33, інформація в цьому розділі (як консолідованого звіту групи, так і окремого звіту суб’єкта господарювання) подається, якщо:

 • звичайні або потенційні акції суб’єкта господарювання (материнської компанії) продаються та купуються на відкритому ринку (на внутрішній чи закордонній фондовій біржі або на позабіржовому ринку, включаючи місцеві та регіональні ринки); або
 • суб’єкт господарювання (материнська компанія) подає (або знаходиться у процесі подання своїх фінансових звітів) комісії з цінних паперів або іншій регулювальній організації з метою випуску звичайних акцій на відкритому ринку.

 

2)  звіт про сукупні прибутки

№ з/п

Стаття звіту

Дані за поточний період

Дані за попередній

період

Коментарі

1

Прибуток за рік

Х

Х

Наводиться прибуток, зазначений в рядку 15 «Прибуток за рік» окремого звіту про прибутки та збитки

Інші сукупні прибутки

2

Курсові різниці при переведенні

звітів закордонних

господар-ських одиниць

(Х)

(Х)

Наводяться курсові різниці, що виникають при переведенні результатів та фінансового стану закордонних господарських одиниць, включених до фінансових звітів суб’єкта господарювання шляхом консолідації, згідно з МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Такі курсові різниці накопичуються в окремому компоненті власного капіталу групи та перекласифікуються з власного капіталу в прибуток або збиток від вибуття закордонної господар-ської одиниці.

При складанні окремих фінансових звітів суб’єкта господарювання або індивідуальних фінансових звітів закордонної господарської одиниці, курсові різниці, що виникають за монетарною статтею, яка становить частину чистих інвестицій суб’єкта господарювання в закордонну господарську одиницю, визнаються у прибутку або збитку, згідно з МСБО 21.

3

Чистий прибуток від фінансових активів, доступних для продажу

Х

Х

Наводиться сума прибутку (збитку), що виникає від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу (за винятком збитків від зменшення корисності і прибутків (збитків) від іноземної валюти), згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Прибуток (збиток), що виникає від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу, визнається у власному капіталі суб’єкта господарювання та перекласифікується з власного капіталу в прибуток або збиток як коригування внаслідок перекласифікації під час припинення визнання фінансового активу.

4

Чистий прибуток за операціями хеджування грошових потоків

Х

Х

Наводиться частина прибутку (збитку) від інструмента хеджування грошових потоків, яка визначена як ефективне хеджування, згідно з МСБО 39 (неефективність хеджування визнається в прибутку чи збитку). 

Сума прибутку (збитку) від хеджування грошових потоків, накопичена у власному капіталі (повинна бути найнижчою з двох оцінок: кумулятивного прибутку (збитку) за інструментом хеджування з початку хеджування, або кумулятивної зміни справедливої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків від об’єкта хеджування з початку хеджування), визнається як коригування внаслідок перекласифікації у прибутку чи збитку того періоду (періодів), протягом якого (яких) придбаний актив або прийняте зобов’язання впливають на прибуток або збиток.

5

Переоцінка основних засобів

Х

Х

Наводиться сума збільшення балансової вартості активу в результаті переоцінки (накопичується у власному капіталі), згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

Якщо сума такого збільшення сторнує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку, вона визнається в прибутку чи збитку.

6

Актуарні прибутки за пенсійними програмами з визначеною виплатою

Х

Х

Наводиться сума всіх актуарних прибутків та збитків за пенсійними програмами з визначеною виплатою, якщо суб’єкт господарювання прийняв політику визнання актуарних прибутків та збитків у періоді, в якому вони виникли, згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам». Така політика є альтернативним підходом до визнання частки актуарних прибутків та збитків, визначеної в МСБО 19, як дохід або витрати.

Визнані в іншому сукупному прибутку (збитку) актуарні прибутки (збитки), визнаються негайно у складі нерозподіленого прибутку і не перекласифікуються у наступному періоді в прибуток чи збиток.

7

Частка іншого сукупного прибутку в асоційованих підприємствах

Х

Х

Наводиться сума змін в інших сукупних прибутках асоційованих підприємств (наприклад, в переоцінці основних засобів), пропорційна частці інвестора в об’єкті інвестування, у разі застосування методу участі в капіталі, згідно з МСБО 28.

 

8

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами

іншого сукупного прибутку

(Х)

(Х)

Наводиться сума поточних та відстрочених податків, що відносяться до статей, які визнаються (у звітному або в іншому періоді) в іншому сукупному прибутку, згідно з МСБО 12.

Цей рядок може не наводитися окремо у звіті про сукупні прибутки та збитки, при цьому, сума податку на прибуток за кожним компонентом іншого сукупного прибутку розкривається у примітках. У цьому випадку всі компоненти іншого сукупного прибутку наводяться у цьому звіті за вирахуванням податків.

9

Інший сукупний прибуток за рік, за вирахуванням податків

Розраховується як сума рядків 2 – 8 цього звіту

10

Усього сукупний прибуток за рік

Розраховується як сума рядків 1 та 9 цього звіту

Усього сукупний прибуток, що відноситься до:

11

власників материнської

компанії

Х

Х

Наводиться частина загального сукупного прибутку за рік (рядок 10 цього звіту), яка належить власникам материнської компанії, тобто сукупний прибуток за рік за вирахуванням частини сукупного прибутку, яка належить до неконтрольованої частки, розрахована згідно з МСФЗ 3, з урахуванням вимог МСБО 27. (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

12

неконтро-льованих  часток

Х

Х

Наводиться частина загального сукупного прибутку за рік (рядок 10 цього звіту), яка не відноситься прямо або опосередковано до материнської компанії, розрахована згідно з МСФЗ 3, з урахуванням вимог МСБО 27. (Для консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки).

 

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки суб’єкта господарювання та надає користувачам фінансових звітів основу для оцінки спроможності суб’єкта господарювання генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також потреби суб’єкта господарювання щодо використання цих грошових потоків.

Звіт про рух грошових коштів повинен відображати грошові потоки протягом періоду згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.

Грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. До еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Прикладами еквівалентів грошових коштів можуть бути дорожні чеки, високоліквідні короткострокові (до 3 місяців) цінні папери, депозитні вклади з можливістю щоденного внесення та зняття коштів.

Операційна діяльність – це основна діяльність суб’єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу суб’єкта господарювання.

 Одна операція може охоплювати грошові потоки, різні за класифікацією. Наприклад, коли погашення позики грошовими коштами складається з відсотків та основної суми боргу, відсотки можна класифікувати як операційну діяльність, а основну суму боргу – як фінансову.

 Приклади грошових потоків від операційної діяльності:

 • надходження грошових коштів від продажу товарів та надання послуг;
 • надходження грошових коштів від роялті, авторських гонорарів, комісійних, а також інший дохід (наприклад, винагорода за передачу монопольного або пільгового права на ведення ресторанного бізнесу за франшизою) ;
 • виплати грошових коштів постачальникам товарів та послуг;
 • виплати грошових коштів працівникам та виплати за їх дорученням;
 • надходження грошових коштів і виплати грошових коштів страхової компанії за премії та позови, ануїтети та інші виплати за полісами;
 • виплати грошових коштів або компенсація податків на прибуток, якщо вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю;
 • надходження і виплати грошових коштів за контрактами, укладеними для дилерських або торговельних цілей.

 Суб’єкт господарювання може утримувати цінні папери та позики для проведення з ними біржових операцій або торгівлі ними; в такому випадку вони подібні до товарів, придбаних спеціально для перепродажу. Отже, грошові потоки, що є результатом придбання або продажу дилерських цінних паперів чи таких, які обертаються на ринку, класифікується як операційна діяльність. Аванси грошовими коштами і позики, здійснені фінансовими установами, також здебільшого класифікуються як операційна діяльність, оскільки вони пов’язані з основною діяльністю суб’єкта господарювання, яка приносить дохід.

 Приклади грошових потоків, що виникають від інвестиційної діяльності:

 • виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів (охоплюють також виплати, що пов’язані з капіталізованими витратами на розробки та будівництво власними силами);
 • надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових активів;
 • виплати грошових коштів для придбання власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей);
 • надходження грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж надходження за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей);
 • аванси грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою);
 • надходження грошових коштів від повернення авансів та позик (інших, ніж аванси та позики фінансової установи), наданих іншим сторонам;
 • виплати грошових коштів за ф’ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами ”своп”, окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або виплати класифікуються як фінансова діяльність;
 • надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів ”своп”, окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або надходження класифікуються як фінансова діяльність.

Коли контракт відображається в обліку як хеджування визначеної позиції грошові потоки за контрактом класифікуються так само, як грошові потоки за позицією, що хеджується.

 ПРИКЛАД

Підприємство придбало товари з Китаю в кредит. Така операція відноситься до операційної діяльності. Протягом трьох місяців підприємству необхідно сплатити за товар в юанях. З метою фіксування покупної ціни в юанях підприємство уклало форвардний договір. Потоки грошових коштів за цим договором теж відносяться до  операційної діяльності. 

 Приклади грошових потоків, що виникають від фінансової діяльності:

 • надходження грошових коштів від випуску акцій або інших інструментів власного капіталу;
 • виплати грошових коштів власникам для придбання або викупу раніше випущених акцій суб’єкта господарювання;
 • надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових зобов’язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших короткоабо довгострокових позик;
 • виплати грошових коштів для погашення позик;
 • виплати грошових коштів орендарем для зменшення існуючої заборгованості, пов’язаної з фінансовою орендою.

 ПРИКЛАД

Підприємство орендує обладнання на умовах фінансової оренди. Фінансова оренда представляє собою форму позики. Кожний платіж складається з двох частин: процентів та основної суми боргу. Елемент «проценти» може класифікуватися як операційна діяльність, а елемент «основна сума боргу» класифікується як фінансова діяльність. 

 Суб’єкт господарювання звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи:

а) прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів;

або

б) непрямий метод, згідно з яким прибуток чи збиток коригується відповідно до впливу операцій негрошового характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих чи майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов’язаних із грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності.

 Суб’єкти господарювання заохочуються до наведення в звітності грошових потоків від операційної діяльності із застосуванням прямого методу. Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу.

Згідно з непрямим методом, чисті грошові потоки від операційної діяльності визначаються шляхом коригування прибутку або збитку відповідно до впливу:

 • змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності;
 • негрошових статей, таких як амортизація, забезпечення, відстрочені податки, нереалізовані прибутки та збитки від обміну валют, нерозподілений прибуток від асоційованих підприємств;
 • всіх інших статей, для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

 Перевагами складання звіту про рух грошових коштів прямим методом є те, що подання основних класів грошових потоків від операційної діяльності показує здатність підприємства генерувати достатньо грошових коштів для сплати заборгованості, інвестування та розподілу власникам. Така інформація краще задовольняє потреби користувачів фінансових звітів та допомагає у прийнятті економічних рішень.

Недоліки складання звіту про рух грошових коштів прямого методу:

 • багато підприємств не мають можливості зібрати інформацію у такий спосіб, щоб скласти звіт про рух грошових коштів із застосуванням прямого методу (або збирання такої інформації є економічно необґрунтованим);
 • звіт не показує взаємозв’язку між нарахованим доходом та отриманими грошовими коштами.

Перевагами складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом є те, що звіт фокусується на розбіжностях між прибутком, відображеним в звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), та грошовими потоками від операційної діяльності. Звіт за непрямим методом надає корисну інформацію про зв'язок між грошовими потоками, звітом про сукупні прибутки та збитки (або в окремим звітом про прибутки та збитки) та звітом про фінансовий стан.

Недоліками складання звіту про рух грошових коштів за непрямим методом є те, що цей метод тільки перекласифікує дані звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) та звіту про фінансовий стан, але не дає ніякої додаткової інформації про грошові потоки від операційної діяльності.

Суб’єкт господарювання окремо звітує про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів, які виникають від інвестиційної та фінансової діяльності, за винятком звітування про грошові потоки на нетто-основі.

На нетто-основі можна відображати в звітності грошові потоки, що виникають від таких видів операційної, інвестиційної або фінансової діяльності:

 • надходження і виплати грошових коштів за дорученням клієнтів, коли грошові потоки відображають діяльність клієнта, а не діяльність суб’єкта господарювання (наприклад, акцепт і виплата депозитів банку до запитання; кошти, які суб’єкт господарювання тримає для клієнтів; орендна плата, яку одержують за дорученням власників майна або сплачують їм);

 

ПРИКЛАД

Підприємство отримує грошові кошти від імені клієнта та негайно сплачує їх клієнту за вирахуванням комісійних. У зв’язку з тим, що діяльність підприємства не несе ніякого ризику (у випадку неотримання грошових коштів підприємство не несе відповідальності перед клієнтом), комісійні можуть бути представлені на нетто-основі, а саме, без відображення валових надходжень та виплат.

 надходження і виплати грошових коштів за статтями, згідно з якими оборот є швидким, суми великими, а строки погашення короткими (наприклад, основні суми боргу клієнтів, які використовують кредитні картки; придбання та продаж інвестицій; інші короткострокові позики, строк погашення яких становить три місяці або менше).

 На нетто-основі можна відображати в звітності грошові потоки, що виникають від усіх наведених нижче видів фінансової діяльності фінансової установи:

 • надходжень і виплат грошових коштів за акцептом і виплатою депозитів з фіксованим строком;
 • розміщення депозитів в інших фінансових установах та вилучення депозитів із них;
 • авансів та позик у грошових коштах, наданих клієнтам, і повернення цих авансів та позик.

 Грошові потоки, які виникають від операцій в іноземній валюті, відображаються у функціональній валюті звітності суб’єкта господарювання із застосуванням до суми в іноземній валюті такого курсу обміну функціональної валюти на іноземну валюту, що існував на дату грошового потоку.

 ПРИКЛАД (курс на дату грошового потоку)

15 серпня підприємство отримало 200 000$. Функціональна валюта підприємства – гривня. Курс обміну долару станом на 15 січня: 1$ = 7,95 грн. В звіті про рух грошових коштів операція відображається в сумі      1 590 000 грн.

 Грошові потоки, деноміновані в іноземній валюті, відображаються способом, який відповідає вимогам МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Він дозволяє застосовувати курс обміну, який наближається до фактичного курсу. Наприклад, середньозважений курс обміну валют протягом періоду можна застосувати для відображення операцій в іноземній валюті або перерахування грошових потоків закордонного дочірнього підприємства. Проте МСБО 21 не дозволяє застосовувати валютний курс на дату балансу при перерахуванні грошових потоків закордонного дочірнього підприємства.

 ПРИКЛАД (середньозважений курс)

15 серпня підприємство отримало 200 000$. Функціональна валюта підприємства – гривня. Курс обміну долару станом на 15 січня: 1$ = 7,98 грн. Середньозважений курс за звітний період: 1$ = 7,98 грн. Облікова політика підприємства передбачає використання середньозваженого курсу. В звіті про рух грошових коштів операція відображається в сумі 1 596 000 грн.

 Нереалізовані прибутки та збитки, які виникають від змін валютного курсу, не є грошовими потоками. Проте вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їхні еквіваленти, які утримуються в іноземній валюті або підлягають виплаті в іноземній валюті, відображається в звіті про рух грошових коштів з метою узгодження грошових коштів та їхніх еквівалентів на початку і в кінці періоду. Ця сума подається окремо від грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і містить курсові різниці, якщо вони були, коли рух грошових коштів визначався за курсом обміну валют на кінець періоду.

 Кожен з грошових потоків від відсотків та дивідендів, отриманих і сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифікується на послідовній основі від одного до іншого періоду як операційна, інвестиційна або фінансова діяльність.

Загальна сума відсотків, сплачених протягом звітного періоду, розкривається у звіті про рух грошових коштів незалежно від того, чи вона визнається як витрати у звіті про прибутки та збитки, чи капіталізується у відповідності до допустимого альтернативного підходу, рекомендованого МСБО 23 «Витрати на позики».

 ПРИКЛАД

Підприємство сплатило відсотки на загальну суму 600 000 грн., з якої 100 000 грн. було капіталізовано (включено у первісну вартість будинку). Відтік грошових коштів буде представлено у звіті про рух грошових коштів сумою 600 000 грн. із зазначенням того, що 100 000 грн. було капіталізовано. Витрати на проценти в звіті про прибутки та збитки буде складати 500 000 грн. при відсутності залишку нарахованих процентів як на початку, так і в кінці звітного періоду. 

 Сплачені відсотки й отримані відсотки та дивіденди класифікують для фінансової установи, як правило, як грошові потоки від операційної діяльності. Проте, немає одностайної думки щодо класифікації таких грошових потоків для інших суб’єктів господарювання. Сплачені відсотки й отримані відсотки та дивіденди можна класифікувати як грошові потоки від операційної діяльності, оскільки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифікація сплачених відсотків та отриманих відсотків і дивідендів, відповідно, як грошових потоків від фінансової та інвестиційної діяльності, тому що вони є витратами на одержання фінансових ресурсів або доходами від інвестиції.

Сплачені дивіденди можна класифікувати як рух грошових коштів від фінансової діяльності, оскільки вони є витратами на одержання фінансових ресурсів. Допустимою також є класифікація сплачених дивідендів як компонента грошових потоків від операційної діяльності для полегшення оцінки користувачами фінансових звітів здатності суб’єкта господарювання сплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності.

 Грошові потоки, що виникають від податків на прибуток, розкриваються окремо і класифікуються як грошові потоки від операційної діяльності, якщо їх не можна конкретно ототожнити з фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Податки на прибуток виникають від операцій, які є джерелом грошових потоків, що класифікуються як операційна, інвестиційна або фінансова діяльність у звіті про рух грошових коштів. Тимчасом як витрати на податки легко ототожнюються з інвестиційною або фінансовою діяльністю, пов’язані з ними грошові потоки від податків часто неможливо ідентифікувати і вони можуть виникати в інший період ніж грошові потоки у результаті основної операції. Таким чином, сплачені податки здебільшого класифікуються як грошові потоки від операційної діяльності. Проте, коли можливо ідентифікувати грошові потоки від податків із конкретною операцією, яка є джерелом грошових потоків, класифікованих як інвестиційна або фінансова діяльність, грошові потоки від податків класифікуються, відповідно, як інвестиційна або фінансова діяльність. Коли грошові потоки від податків розподіляються більше, ніж на один клас діяльності, розкривається інформація про загальну суму сплачених податків.

 Сукупні грошові потоки, що виникають від придбання та продажу дочірніх підприємств або інших господарських одиниць, подаються окремо і класифікуються як інвестиційна діяльність.

Суб’єкт господарювання розкриває в узагальненому вигляді як придбання, так і продаж дочірніх підприємств або інших господарських одиниць протягом періоду за кожним із наведених далі пунктів:

 • загальну компенсацію за придбання або продаж;
 • ту частину компенсації, яка виплачена грошовими коштами або їхніми еквівалентами;
 • суму грошових коштів та їхніх еквівалентів у дочірньому підприємстві або господарській одиниці, які були придбані чи продані;
 • суму активів та зобов’язань за кожною основною категорією, за винятком грошових коштів або їхніх еквівалентів у дочірньому підприємстві або господарській одиниці, які були придбані чи продані.

 Нижче наведені приклади звітів про рух грошових коштів підприємства (що не є фінансовою установою), складених за прямим та непрямим методами з коментарями.

 

Звіт про рух грошових коштів – непрямий метод

№ з/п

Стаття звіту

Дані за поточний період

Дані за попередній період

Коментарі

Грошові потоки від операційної діяльності

1

Прибуток за рік

Х

Х

Наводяться дані зі статті «Прибуток за рік» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки). В цій статті наводяться дані зі статті «Прибуток до сплати податків», якщо підприємство не має прибутку від припинення діяльності; в цьому випадку  наступна стаття даного звіту не заповнюється.

2

Податок на прибуток

Х

Х

Наводяться дані зі статті «Витрати з податку на прибуток» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки), а також суми витрат з податку на прибуток від припинення діяльності  та вибуття дочірніх підприємств (при складанні консолідованого звіту про рух грошових коштів) з протилежним знаком. Витрати  з податку на прибуток від припинення діяльності не наводяться окремо в звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки),  а входять до складу статті «Прибуток / збиток за рік від припинення діяльності». Дані про суми витрат з податку на прибуток від припинення діяльності повинні наводитися у примітках, згідно з МСБО 12 «Податки на прибуток».

3

Частка в прибутку асоційованих підприємств

(Х)

(Х)

Наводяться дані зі статті «Частка в прибутку асоційованих підприємств» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) з протилежним знаком.

4

Фінансові витрати

Х

Х

Наводяться дані зі статті «Фінансові витрати» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) з протилежним знаком.

5

Інвестиційний дохід

(Х)

(Х)

Наводяться дані зі статті «Інвестиційний дохід» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) з протилежним знаком. Якщо сума інвестиційного доходу не наводиться окремо в звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), така сума повинна розкриватися в примітках, згідно з МСБО 1.

6

Прибуток від вибуття об’єктів основних засобів

(Х)

(Х)

Наводяться дані зі статті «Прибуток/збиток від вибуття об’єктів основних засобів» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) з протилежним знаком. Якщо сума прибутку/збитку від вибуття об’єктів основних засобів не наводиться окремо в звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), така сума повинна розкриватися в примітках, згідно з МСБО 1.

 

7

Чистий прибуток від фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку

(Х)

(Х)

Наводяться дані чистого прибутку/збитку від фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку (які наводяться окремо від фінансових активів, визнаних такими після первісного визнання, а також від фінансових активів, класифікованих як утримувані для продажу)  з відповідної статті звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) з протилежним знаком. Якщо сума прибутку/збитку від фінансових активів за справедливою вартістю не наводиться окремо в звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), така сума повинна розкриватися в примітках, згідно з МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття».

8

Чистий збиток від доступних для продажу фінансових активів

Х

Х

Наводяться дані чистого прибутку/збитку від доступних для продажу фінансових активів з відповідної статті звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки) з протилежним знаком. Якщо сума прибутку/збитку від доступних для продажу фінансових активів не наводиться окремо в звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), така сума повинна розкриватися в примітках, згідно з МСФЗ 7.

 

9

Неефективність хеджування грошових потоків

(Х)

(Х)

Наводиться сума визнаного прибутку/збитку, що виникає внаслідок хеджування грошових потоків, з протилежним знаком. Такі суми розкриваються, як правило, у примітках, згідно з вимогами МСФЗ 7, та входять до складу статті «Інші прибутки» або «Інший дохід» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки).

 

10

Прибуток від коригування справедливої вартості інвестиційної нерухомості

(Х)

(Х)

Наводиться сума чистого прибутку/збитку від зміни справедливої вартості об’єктів інвестиційної нерухомості з протилежним знаком. Такі суми розкриваються, як правило, у примітках, згідно з вимогами МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» (підприємствами, які застосовують модель справедливої вартості для інвестиційної нерухомості), та входять до складу статті «Інші прибутки» або «Інший дохід» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки).

 

11

Амортизація необоротних активів

Х

Х

Наводиться сума амортизації основних засобів та нематеріальних активів, яка міститься у примітках, згідно вимог МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи», з протилежним знаком. Сума витрат на амортизацію, наведена в окремому звіті про прибутки та збитки, може відрізнятися від суми амортизації, наведеної у примітках, внаслідок того, що, згідно МСБО16, амортизаційні відрахування можуть бути включені до балансової вартості іншого активу (наприклад, до вартості продукції). Тому, при заповненні даного рядку звіту про рух грошових коштів слід орієнтуватись на примітки, а не на рядок окремого звіту про прибутки та збитки. 

12

Збиток від зменшення корисності необоротних активів

Х

Х

Наводяться суми збитків від зменшення корисності основних засобів, нематеріальних активів та гудвілу, які містяться у примітках, згідно вимог МСБО 16, МСБО 38 та МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  Ці суми є, як правило, складовою частиною статті «Інші витрати» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки).

13

Прибуток від операцій з іноземною валютою

(Х)

(Х)

Наводиться сума курсових різниць, визнаних у прибутку або збитку, з протилежним знаком. Така сума розкривається у примітках, згідно з вимогами МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», та може входити до складу статті «Інші прибутки» або «Інший дохід» звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки), або наводитися у цих звітах окремою статтею.

14

Збільшення забезпечень

Х

Х

Наводиться сума  збільшення/зменшення забезпечень на кінець та на початок звітного року. Така сума може визначатися як сума витрат/доходів на збільшення/ зменшення забезпечень за вирахуванням грошових коштів, сплачених протягом року, з протилежним знаком. Сума витрат на збільшення/зменшення забезпечень розкривається у примітках, згідно з вимогами МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», та може входити до складу статті «Інші витрати»/«Інші прибутки» (або «Інший дохід») звіту про сукупні прибутки та збитки (або окремого звіту про прибутки та збитки), або наводитися у цих звітах окремою статтею.

15

Прибуток від операційної діяльності до змін в робочому капіталі

Розраховується як сума рядків 1 – 14 цього звіту

16

Зменшення торговельної та іншої дебіторської заборгованості

 

Х

Х

Наводиться різниця між сумами залишків по статті «Торговельна та інша дебіторська заборгованість» звіту про фінансовий стан (або іншої аналогічної статті) на кінець та початок звітного року, за вирахуванням  зміни  заборгованості по операціям, не пов’язаним з операційною діяльністю (наприклад, заборгованості за відсотками, що підлягають отриманню), та справедливої вартості (на дату придбання) дебіторської заборгованості придбаного у звітному році дочірнього підприємства (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

 

17

Збільшення запасів

(Х)

(Х)

Наводиться різниця між сумами залишків по статті «Запаси» звіту про фінансовий стан на кінець та початок звітного року, за вирахуванням запасів, що були використані в операціях, не пов’язаних з операційною діяльністю, та справедливої вартості (на дату придбання) запасів придбаного у звітному році дочірнього підприємства (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

 

18

Збільшення інших поточних активів

(Х)

(Х)

Наводиться різниця між сумами залишків по статті «Інші поточні активи» звіту про фінансовий стан на кінець та початок звітного року, за вирахуванням активів, що відносяться до операцій, не пов’язаних з операційною діяльністю, та справедливої вартості (на дату придбання) інших поточних активів придбаного у звітному році дочірнього підприємства (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

 

19

Збільшення торговельної та іншої кредиторської заборгованості

Х

Х

Наводиться різниця між сумами залишків по статті «Торговельна та інша кредиторська заборгованість» звіту про фінансовий стан (або іншої аналогічної статті) на кінець та початок звітного року, за вирахуванням зміни  заборгованості по операціям, не пов’язаним з операційною діяльністю (наприклад, заборгованості за відсотками, що підлягають сплаті), та справедливої вартості (на дату придбання) кредиторської заборгованості придбаного у звітному році дочірнього підприємства (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

 

20

Зменшення інших зобов’язань

(Х)

(Х)

Наводиться різниця між сумами залишків по статті «Інші зобов’язання» (можуть як довгостроковими, так і короткостроковими) звіту про фінансовий стан (або іншої аналогічної статті) на кінець та початок звітного року, за вирахуванням зміни заборгованості по операціям, не пов’язаним з операційною діяльністю, та справедливої вартості (на дату придбання) інших зобов’язань придбаного у звітному році дочірнього підприємства (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

21

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності

Розраховується як сума рядків 15 – 20 цього звіту

22

Відсотки сплачені

(Х)

(Х)

Наводиться загальна сума відсотків, сплачених протягом звітного року (незалежно від того, чи вона визнається як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), чи капіталізується, у відповідності до допустимого альтернативного підходу, рекомендованого МСБО 23).

 

23

Податок на прибуток сплачений

(Х)

(Х)

Наводиться сума податку на прибуток, сплаченого протягом звітного року. В цій статті наводиться сума сплаченого податку на прибуток тільки від операційної діяльності, якщо можливо відокремити грошові потоки зі сплати податку на прибуток від операційної діяльності та податку на прибуток від конкретної операції, яка є джерелом грошових потоків, класифікованих як інвестиційна або фінансова діяльність (в такому випадку грошові потоки зі сплати податку на прибуток класифікуються, відповідно, як інвестиційна або фінансова діяльність).

 

24

Чисті грошові кошти від операційної діяльності

Розраховується як сума рядків 21 – 23 цього звіту

Грошові потоки від інвестиційної діяльності

25

Придбання фінансових активів

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених для придбання власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, та часток у спільних підприємствах (інших, ніж виплати за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей), а також виплати грошових коштів за ф’ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами ”своп”  (окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

26

Продаж фінансових активів

Х

Х

Наводиться сума надходжень грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, та часток у спільних підприємствах (інших, ніж надходження за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей), а також надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів ”своп” (окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або надходження класифікуються як фінансова діяльність).

27

Відсотки одержані

Х

Х

Наводиться сума відсотків, одержаних підприємством, від банківських депозитів, позик  та інших фінансових активів

28

Дивіденди одержані

Х

Х

Наводиться сума дивідендів, отриманих від інвестицій в капітал асоційованих та інших компаній. Суму дивідендів, отриманих від асоційованих компаній, можна наводити окремим рядком у цьому звіті або розкривати у примітках, згідно вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони».

 

29

Продаж основних засобів

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, що надійшли від продажу основних засобів.

30

Придбання основних засобів

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених на придбання основних засобів.

31

Продаж нематеріальних активів

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, що надійшли від продажу нематеріальних активів.

32

Придбання

нематеріаль-них активів

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених на придбання нематеріальних активів.

33

Продаж дочірнього підприємства

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від продажу дочірнього підприємства, за вирахуванням грошових коштів, що були на балансі дочірнього підприємства на дату продажу (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

34

Придбання дочірнього підприємства

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених за придбання дочірнього підприємства, за вирахуванням грошових коштів, що були на балансі дочірнього підприємства на дату придбання (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

 

35

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

Розраховується як сума рядків 25 – 34 цього звіту

Грошові потоки від фінансової діяльності

36

Надходження

від випуску акцій

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від випуску акцій.

37

Викуп власних акцій

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених у зв’язку з викупом власних акцій.

38

Надходження від випуску облігацій

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від випуску облігацій.

39

Надходження від позик

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих як позика (довгострокова або короткострокова).

40

Погашення позик

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених у зв’язку з погашенням позики.

41

Дивіденди сплачені

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених як дивіденди. МСБО 7 допускає класифікацію сплачених дивідендів у якості грошових потоків від операційної діяльності (для полегшення оцінки користувачами фінансових звітів здатності суб’єкта господарювання сплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності).

42

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності

Розраховується як сума рядків 36 – 41 цього звіту.

43

Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів

Розраховується як сума рядків 24, 35 та 42 цього звіту.

44

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного періоду. Компоненти грошових коштів та їх еквівалентів  на початок та кінець звітного періоду розкриваються у примітках, згідно МСБО 7, при цьому, загальна сума може не відповідати сумі, наведеній у відповідній статті звіту про фінансовий стан (наприклад, у статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» звіту про фінансовий стан може наводитися сума грошових коштів без вирахування суми банківського овердрафту, яка наводиться у статті «Короткострокові позики»). У примітках також повинно подаватися узгодження сум, наведених у звіті про рух грошових коштів, сумам, наведеним  у відповідних статтях звіту про фінансовий стан, як на початок, на і на кінець звітного періоду.

45

Вплив змін валютних курсів

(Х)

(Х)

Наводиться сума курсових різниць, коли рух грошових коштів визначався за курсом обміну валют на кінець періоду, з метою узгодження грошових коштів та їх еквіваленті на початку і в кінці звітного періоду.

46

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Розраховується як сума рядків 43 45 цього звіту.

 Звіт про рух грошових коштів – прямий метод

№ з/п

Стаття звіту

Дані за поточний період

Дані за попередній період

Коментарі

Грошові потоки від операційної діяльності

1

Надходження

грошових коштів від покупців

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від продажу товарів та надання послуг.

2

Виплати постачаль-никам та працівникам

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених постачальникам товарів і послуг та працівникам, а також виплати грошових коштів за дорученням працівників.

3

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності

Розраховується як сума рядків 1 2 цього звіту

4

Відсотки сплачені

(Х)

(Х)

Наводиться загальна сума відсотків, сплачених протягом звітного року (незалежно від того, чи вона визнається як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки (або в окремому звіті про прибутки та збитки), чи капіталізується, у відповідності до допустимого альтернативного підходу, рекомендованого МСБО 23).

 

5

Податок на прибуток сплачений

(Х)

(Х)

Наводиться сума податку на прибуток, сплаченого протягом звітного року. В цій статті наводиться сума сплаченого податку на прибуток тільки від операційної діяльності, якщо можливо відокремити грошові потоки зі сплати податку на прибуток від операційної діяльності та податку на прибуток від конкретної операції, яка є джерелом грошових потоків, класифікованих як інвестиційна або фінансова діяльність (в такому випадку грошові потоки зі сплати податку на прибуток класифікуються, відповідно, як інвестиційна або фінансова діяльність).

6

Чисті грошові кошти від операційної діяльності

Розраховується як сума рядків 3 5 цього звіту

Грошові потоки від інвестиційної діяльності

7

Придбання фінансових активів

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених для придбання власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, та часток у спільних підприємствах (інших, ніж виплати за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей), а також виплати грошових коштів за ф’ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами ”своп”  (окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

8

Продаж фінансових активів

Х

Х

Наводиться сума надходжень грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, та часток у спільних підприємствах (інших, ніж надходження за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей), а також надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів ”своп” (окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або надходження класифікуються як фінансова діяльність).

9

Відсотки одержані

Х

Х

Наводиться сума відсотків, одержаних підприємством, від банківських депозитів, позик  та інших фінансових активів

10

Дивіденди одержані

Х

Х

Наводиться сума дивідендів, отриманих від інвестицій в капітал асоційованих та інших компаній. Суму дивідендів, отриманих від асоційованих компаній, можна наводити окремим рядком у цьому звіті або розкривати у примітках, згідно вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони».

11

Продаж основних засобів

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, що надійшли від продажу основних засобів.

12

Придбання основних засобів

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених на придбання основних засобів.

13

Продаж нематеріальних активів

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, що надійшли від продажу нематеріальних активів.

14

Придбання нематеріальних активів

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених на придбання нематеріальних активів.

15

Продаж дочірнього підприємства

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від продажу дочірнього підприємства, за вирахуванням грошових коштів, що були на балансі дочірнього підприємства на дату продажу (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

 

16

Придбання дочірнього підприємства

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених за придбання дочірнього підприємства, за вирахуванням грошових коштів, що були на балансі дочірнього підприємства на дату придбання (для консолідованого звіту про рух грошових коштів).

17

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

Розраховується як сума рядків 7 – 16 цього звіту

Грошові потоки від фінансової діяльності

18

Надходження від випуску акцій

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від випуску акцій.

19

Викуп власних акцій

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених у зв’язку з викупом власних акцій.

20

Надходження від випуску облігацій

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих від випуску облігацій.

21

Надходження від позик

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів, отриманих як позика (довгострокова або короткострокова).

22

Погашення позик

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених у зв’язку з погашенням позики.

23

Дивіденди сплачені

(Х)

(Х)

Наводиться сума грошових коштів, сплачених як дивіденди. МСБО 7 допускає класифікацію сплачених дивідендів у якості грошових потоків від операційної діяльності (для полегшення оцінки користувачами фінансових звітів здатності суб’єкта господарювання сплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності).

24

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності

Розраховується як сума рядків 18 – 23 цього звіту.

25

Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів

Розраховується як сума рядків 6, 17 та 24 цього звіту.

26

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

Х

Х

Наводиться сума грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного періоду. Компоненти грошових коштів та їх еквівалентів  на початок та кінець звітного періоду розкриваються у примітках, згідно МСБО 7, при цьому, загальна сума може не відповідати сумі, наведеній у відповідній статті звіту про фінансовий стан (наприклад, у статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» звіту про фінансовий стан може наводитися сума грошових коштів без вирахування суми банківського овердрафту, яка наводиться у статті «Короткострокові позики»). У примітках також повинно подаватися узгодження сум, наведених у звіті про рух грошових коштів, сумам, наведеним  у відповідних статтях звіту про фінансовий стан, як на початок, на і на кінець звітного періоду.

27

Вплив змін валютних курсів

(Х)

(Х)

Наводиться сума курсових різниць, коли рух грошових коштів визначався за курсом обміну валют на кінець періоду, з метою узгодження грошових коштів та їх еквіваленті на початку і в кінці звітного періоду.

28

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Розраховується як сума рядків 25 27 цього звіту.

Див. всі статті