Облікова політика публічних акціонерних товариств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Облікова політика  публічних акціонерних товариств відповідно до міжнародних стандартів фінансової  звітності

Для більшості публічних акціонерних товариств України датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року, а перша фінансова звітність за МСФЗ  складатиметься  станом на 31.12.2013 року. Товариства, які вперше складатимуть звітність за МСФЗ, мають, відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»,  визначитись з основними принципами облікової політики. Облікові політики за МСФЗ це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, що застосовуються товариством при складанні та поданні фінансової звітності. Міжнародні стандарти застосовують поняття облікової політики виключно до фінансової звітності, а не до бухгалтерського обліку, і підхід до формування облікової політики направлений виключно на забезпечення відповідності фінансової звітності МСФЗ.  Ці принципи  повинні бути єдині та незмінні для всіх представлених періодів та відповідати міжнародним стандартам, які діють на звітну дату. Тобто, при трансформації  фінансової звітності  станом на 31.12.2013 року (в тому числі і порівняльної інформації станом на 01.01.2012 року, 01.01.2013 року) товариство застосовує всі МСФЗ, які є чинними на 31.12.2013  року. При обранні та застосуванні облікових політик, обліку змін в облікових політиках та виправленнях помилок попереднього періоду необхідно застосовувати МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».  

Далі наведено деякі витяги з проекту облікової політики,  який  розроблений у відповідності до МСФЗ для кожного клієнта індивідуально,  враховуючи специфіку його діяльності.

Затверджено Наказом № …
від  03 січня 2012 р.

 Облікова політика  ПАТ ………….

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Розділ І. Загальні положення

 1. Дана облікова політика призначена для складання фінансової звітності ПАТ «……» (далі – товариство) у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України (далі – МСФЗ).

Зміни в обліковій політиці можуть мати місце у випадку:

 • якщо зміни  вимагаються МСФЗ;
 • необхідності застосування якого-небудь іншого способу відображення господарських операцій, активів, зобов’язань, власного капіталу, результатів діяльності для більш правдивого відображення подій та угод у фінансовій звітності товариства при умові, що дані зміни призведуть до надання більш доречної та надійної інформації про  фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки.

Сума поправки, яка виникає в результаті зміни облікової політики, відображається у фінансовій звітності шляхом коригування залишку кожного компонента власного капіталу на початок періоду, на який ця зміна впливає, за найперший поданий попередній період, а також коригувати інші порівняльні суми, інформація про які розкрита за кожний поданий попередній період, так, наче нова облікова політика застосовувалася завжди.

При відсутності відповідного стандарту з питань складання фінансової звітності, що виникли, товариство використовує свої професійні судження для розробки положень облікової політики.

 1. Звітною датою є 31 грудня звітного року. Звітним вважається період з 1 січня по 31 грудня звітного року.
  Валюта звітності – валюта України (гривня), звітність надається в тисячах гривень. Валюта оцінки – валюта України.
 2. У відповідності до п. 10 МСБО 1 «Подання  фінансових звітів», фінансова звітність товариства складається з наступних компонентів:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан);
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки);
  - Звіт про інший сукупний дохід;
  - Звіт  про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі);
  - Звіт про рух грошових коштів;
  - Примітки до фінансової звітності, включаючи опис існуючої облікової політики.

В примітках розкривається інформація, яка:

 • вимагається МСФЗ та не подається безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіті про прибутки і збитки), Звіті про інший сукупний дохід, Звіті про власний капітал (Звіті про зміни у власному капіталі) чи Звіті про рух грошових коштів;
 • є доречною для розуміння будь-якого із цих звітів.

Примітки містять опис умовних зобов’язань та невизнаних договірних зобов’язань, мету та політику управління ризиками в товаристві.

Примітки до фінансової звітності, крім інформації, яка передбачена МСФЗ, містять також інформацію, яка вимагається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та іншими законодавчими та нормативними актами, що діють в Україні.

Зіставна інформація за статтями, представленими безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіті про прибутки і збитки), Звіті про інший сукупний дохід, Звіті про власний капітал (Звіті про зміни у власному капіталі) чи Звіті про рух грошових коштів, розташовується в тому ж порядку, в якому будуються відповідні звіти та статті в цих звітах.

 1. Функціональною валютою є гривня. Всі операції в іноземній валюті товариство відображає після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті офіційний курс на дату операції. В кінці кожного звітного періоду монетарні статті  перераховуються за кінцевим курсом, при цьому курсові різниці визнаються в прибутку або збитку. Немонетарні статті, що оцінюються за історичною собівартістю, перераховуються за курсом на дату здійснення операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю, перераховуються за курсом на дату визначення справедливої вартості.
 2. Для складання попередньої фінансової звітності за 2012 рік товариство використовує нові та переглянуті стандарти і тлумачення, які будуть чинними станом на 31.12.2013 року.  В подальшому, товариство не буде використовувати нові чи переглянуті стандарти до дати набуття ними чинності.
 3. Згідно МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» до 2001 року економіка України відповідала критеріям гіперінфляційної економіки. Товариство було засноване в 1993 році. Управлінський персонал товариства прийняв рішення (вказати рішення, яке було прийняте управлінським персоналом).  
 4. Товариство застосувало наступні  добровільні виключення, передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», а саме (перерахувати всі застосовані добровільні виключення).
 5. ….
 6. ….
 7. …..

Розділ ІІ. Основні положення облікової політики

 1. Облікова політика включає наступні конкретні елементи, які необхідні для розуміння фінансової звітності.
 2. Товариство має…. дочірніх компаній:
Найменування дочірньої компанії Частка в статутному капіталі Наявність контролю (так/ні)
1      
       

На кожну звітну дату товариство складає консолідовану фінансову звітність у відповідності до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та   МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу».

 1. Основні засоби для обліку та складання звітності поділяються на наступні  класи (групи):  земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспорті засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; інші необоротні матеріальні активи. Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за  собівартістю, що включає: ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, зобов’язання за якими товариство  бере на себе.  Подальша оцінка основних засобів здійснюється за (вказати метод). Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням (вказати метод)  протягом терміну їх експлуатації по наступних нормах: (вказати норми в розрізі груп основних засобів).

Термін корисного використання розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу та переглядається раз на рік. Метод нарахування амортизації переглядається щорічно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли товариство має намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

 1. Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості  зменшилася.  До об’єктивних свідчень зменшення корисності товариство відносить: порушення контракту, зокрема, прострочення платежу більше ніж на 90 днів; стає відомо, що проти дебітора може бути розпочато справу про банкрутство або процедуру досудової санації, або прийнято рішення про ліквідацію. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності  зменшується і це зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується.  Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства. Для визначення резерву під знецінення дебіторської заборгованості товариство формує групи дебіторів з подібними характеристиками та термінами прострочення. Резерв визнається в процентах до балансової вартості дебіторської заборгованості на дату розрахунку (зазначити відсоток формування резерву по кожній групі дебіторської заборгованості).

Аналогічно наведеним принципам щодо  обліку основних засобів та дебіторської заборгованості, в обліковій політиці товариства  обов’язково  прописуються критерії визнання та оцінки інших статей фінансової звітності, а саме: інвестиційної нерухомості, незавершених капітальних інвестицій, фінансових інвестицій, запасів, авансів, податків до відшкодування, грошових коштів та їх еквівалентів, депозитів, акціонерного капіталу, дивідендів, прибутку на акцію, позикових коштів, кредиторської заборгованості, забезпечень (резервів), винагороди працівникам, пенсійних планів, податку на прибуток, визнання доходів та витрат, умовних зобов’язань та активів, взаємозаліку статей активів та зобов’язань, операцій з пов’язаними сторонами, придбання та вибуття дочірніх, асоційованих та спільних компаній, та інших статей фінансової звітності.

23. Інвентаризація активів та зобов’язань. Складанню річного звіту передує обов’язкова інвентаризація активів, зобов’язань, резервів, включаючи і обліковане на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.

24. Проміжна фінансова звітність. У проміжній фінансовій звітності товариство застосовує ті самі облікові політики, які застосовуються у річній фінансовій звітності, за винятком змін в облікових політиках, які відбулися після дати останніх річних фінансових звітів і які мають відображатися в подальших річних фінансових звітах. В цілях проміжної фінансової звітності товариство не сторнує збиток від зменшення корисності, визнаний у попередньому періоді стосовно гудвілу та інвестицій, які обліковуються за собівартістю. 

25. Події після дати балансу- це події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів. Товариство коригує суми, визнані в фінансовому звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Товариство розкриває інформацію про суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо нерозкриття інформації може впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Див. всі статті