Підготовка, трансформація та консолідація фінансової звітності

 • Підготовка фінансової звітності компанії згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що включає розробку облікової політики згідно МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності  за МСФЗ на звітну дату.
 • Трансформація фінансової звітності, складеної згідно законодавства України  у фінансову звітність за МСФЗ.
  Процес трансформації  фінансової звітності за П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.
 • Трансформація фінансової звітності дочірніх компаній, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ та консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до МСФЗ.
 • Консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або МСФЗ, що включає в себе:
  • приведення облікових політик дочірніх компаній у відповідність до облікової політики материнської компанії;
  • приведення звітних даних дочірніх компаній у відповідність до  фінансової звітності материнської компанії;
  • здійснення регулювальних записів;
  • складання консолідованого балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до консолідованої фінансової звітності;
  • розрахунок необхідних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності.