Розкриття інформації про облікові політики в фінансовій звітності

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» вимагає розкривати в примітках інформацію про застосовані облікові політики, які є доречними для розуміння фінансової звітності. Ми наводимо деякі витяги з приміток до фінансової звітності публічного акціонерного товариства.

Примітка № ... Суттєві положення облікової політики.

Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань.  Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. Необхідно описатии принципи оцінки за справедливою вартістю.

Запаси. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої потужності. Вартість рекламних запасів  відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. 

Інвестиції, утримувані до погашення. Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.

Винагороди працівникам. Зарплата, внески до Державного пенсійного фонду і фонди соціального страхування відносно співробітників товариства, щорічні відпускні і лікарняні, преміальні і не грошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками товариства.

Пенсії та інші  винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності.  Згідно із вимогами законодавства України державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.  Якщо товариство  бере  участь в державному пенсійному плані з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами (за категоріями «Списку № 1» і «Списку № 2») то необхідно описати як  і ким розраховуються  зобов’язання з визначеною виплатою.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов’язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.

Аналогічно наведеному  вище, товариство розкриває принципи облікової політики щодо важливих оцінок, професійних суджень і припущень в застосуванні облікової політики; інвестицій до погашення; пенсій та інших винагород працівникам по закінченні трудової діяльності; податку на прибуток; основних засобів; дебіторської заборгованості; інвестиційної нерухомості; незавершених капітальних інвестицій; фінансових інвестицій; цінних паперів; авансів; податків до відшкодування; грошових коштів та їх еквівалентів; депозитів; акціонерного капіталу; дивідендів; прибутку на акцію; позикових коштів; кредиторської заборгованості; забезпеченнях (резервах); доходів та витрат;  умовних зобов’язань та активів; взаємозаліку статей активів та зобов’язань; операцій з пов’язаними сторонами; придбання та вибуття дочірніх, асоційованих та спільних компаній; та інших статей фінансової звітності.