Підготовка фінансової звітності компанії згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) включає розробку облікової політики, складання вступного балансу, складання балансу на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності на звітну дату відповідно до МСФЗ.

Трансформація фінансової звітності, складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(с)БО), у фінансову звітність за МСФЗ.
Процес трансформації фінансової звітності складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей фінансової звітності, складання фінансової звітності за МСФЗ.

Консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до НП(с)БО або за МСФЗ, що включає в себе:

  • приведення облікових політик дочірніх компаній у відповідність до облікової політики материнської компанії;
  • приведення звітних даних дочірніх компаній у відповідність до фінансової звітності материнської компанії;
  • здійснення регулювальних записів;
  • складання консолідованої фінансової звітності.

ТОВ «КИЇВАУДИТ» з 2004 року надає послуги з підготовки, трансформації та консолідації фінансової звітності. Див. перелік наших клієнтів.